Vědeckovýzkumná činnost v roce 2015

 

Výtvarní umělci regionu

Řešitel: Lenka Kirkosová

Doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci ve VM v Šumperku. Doplňování dalších umělců, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu a aktualizace již vyhotovených medailonů, dokumentace výtvarných aktivit v regionu, příprava výstav „Jesenická krajina“ a „Juraj Hovorka“ na rok 2016. Výstava – Jesenická krajina, výstava – Juraj Hovorka, realizace 2016 a článek, Vlastivědná zajímavost na webu muzea - Dílo Zdeňka Sklenáře (1910–1986) ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku.

 

Barokní malířství a sochařství v okrese Šumperk

Řešitelka: Lenka Kirkosová

Mapování a postupné vyhodnocování barokního umění na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. V roce 2015 bylo zdokumentováno barokní malířství v Šumperku (výstupem populárně-vědecký článek a vytvoření soupisu barokních malířských realizací v Šumperku – soupis rozšířen na přípravu publikace s pracovním názvem „Bývalý klášterní kostel Zvěstování P. Marie v Šumperku“). Článek – Kirkosová, L.: Pozdně barokní nástropní malby v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku. Severní Morava 101, 2015, s. 37 – 41. Příprava publikace s pracovním názvem „Bývalý klášterní kostel Zvěstování P. Marie v Šumperku“.

 

Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku

Řešitel: Jakub Halama

V rámci tohoto tematicky širokého a dlouhodobého úkolu jsou volena jednotlivá dílčí témata pro kratší období. Obecně k pravěku okresu Šumperk – výstupy: odborný referát na archeologickém semináři – Přehledy výzkumů na Moravě (M Brno, 04/2015) – prezentace záchranných výzkumů v r. 2014 v Dubicku, výstava: archeologická část výstavy Šperkovnice šumperského muzea – prezentace starých a zejména nových nálezů, získaných především z detektorových prospekcí.

 

Publikační činnost: výběr

Halama, J. 2007: Nálezy terry sigillaty v Čechách. In: E. Droberjar – O. Chvojka, Archeologie barbarů 2006. Sborník příspěvků z II. protohistorické konference. České Budějovice, 195-240.

Halama, J. – Zeman, T. 2009: Nálezy žernovů z kontextů doby římské v Čechách a na Moravě. In: M. Karwowski - E. Droberjar (Eds.), Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji. Rzeszów, 479-530.

Goš, V. – Halama, J. 2009: Ceramics from the town fortification moat (?) in Šumperk. In: J. Žegklitz (Ed.), Studies in Post-Medieval Archaeology 3. Sborník z konference Novověká keramika. Výroba, sortiment, užití. Praha, 125-156.

Halama, J. 2010: Jak vysvětlit nález sigillatové mísy z Neratovic? Možnosti interpretace a kontext zajímavého nálezu. In: J. Beljak – G. Březinová – V. Varsik, Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Nitra, 547-578.

Halama, J. 2011: První nález meče typu Königsdorf na Moravě. In: R. Korený (ed.), Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z XI. konference. Podbrdsko – Miscelanea 2, 87-101.

Halama, J. 2011: Terra sigillata v germánských hrobových nálezech a na pohřebištích v Čechách a v evropském barbariku: celkové srovnání. In: E. Droberjar (Ed.), Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Olomouc, 355-387.

Halama, J. 2012: Nálezy bronzů z lesa u Malé Polanky (k.ú. Hrabová, okr. Šumperk). Doklady dvou různých (?) aktivit KLPP mimo sídlištní a pohřební areály. In: J. Juchelka (Ed.), Archeologický sborník. K šedesátým narozeninám Vratislava Janáka. Opava, 102-119.

Halama, J. 2014: Pozdní argonská a severoafrická sigillata z Čech – doklady místních germánských elit? In: B. Komoróczy (Ed.), Sociální diferenciace germánských komunit ve světle nových hrobových, sídlištních a sběrových nálezů (Archeologie barbarů 2011). Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 44, Brno, 387-406.

Halama, J. 2014: Pozoruhodné bronzové artefakty z lokality Žádlovice u Loštic (okr. Šumperk). In: J. Juchelka (ed.), Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference „popelnicová pole a doba halštatská“. Opava, 179-222.

 

Šlechtické rodiny regionu – aktuálně Rod hrabat Dubských svobodných pánů z Třebomyslic na Žádlovicích, 1891 – 1945

Řešitel: Zbyněk Žouželka

Rod hrabat Dubských, sv. pánů z Třebomyslic, Žádlovice 1891 – 1945 (osudy žádlovické větve starého českého šlechtického rodu), pokračování ve zpracovávání archivního materiálu (korespondence, deníky, ad.) – fond Velkostatek Žádlovice (1577) 1692-1946, ZA Opava, pobočka Olomouc (RA Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích), vstupy byly k tématu realizovány celkem tři, a to přednášky v r. 2012 (Muzeum Mohelnice) a 2013 (Synagoga Loštice), studie publikovaná v SM/2014.

 

Publikační činnost: výběr

 Richard Schmitz (1885 – 1954): Politická kariéra mohelnického rodáka ve službách První rakouské republiky. Severní Morava 98, 2012, s. 30-40.  

 Rod hrabat Dubských, svobodných pánů z Třebomyslic: Žádlovice 1891 – 1945. Severní Morava 100, 2014, s. 11-25. 

                 

Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 do současnosti

Řešitel: Zbyněk Žouželka

Sbírkotvorná činnost, pořizování fotodokumentace – současnost města, výstava: Město a lidé. Mohelnice a její obyvatelé ve fotografiích 30. 4. – 30. 8. 2015.

 

Spolky v Mohelnici do roku 1945

Řešitel: Zbyněk Žouželka

Pokračování ve zpracovávání archivního materiálu (zejména z fondu Archiv města Mohelnice 1544 – 1945 (1947), SOkA Šumperk) již excerpovaného pro účely přípravy výstavy Spolky a společenský život v Mohelnici od poloviny 19. do poloviny 20. století (výstava byla realizována v r. 2014 v Muzeu Mohelnice). Přednáška: Spolkový a společenský život v Mohelnici v minulosti (do roku 1945).

 

Bibliografie sborníku Severní Morava, č. 76 – 100

Řešitel: Zdeněk Doubravský

Vydání Bibliografie sborníku Severní Morava, č. 76 -100. 33. svazek Knihovničky Severní Moravy, Vlastivědné muzeum v Šumperku 2015, 80 s.

 

Třicetiletá válka na Šumpersku

Řešitel: Zdeněk. Doubravský

Komplexní zpracování tématu. Výstava s názvem: Třicetiletá válka a Šumpersko, přednášky: Až příliš dlouhá léta zla a utrpení a Třicetiletá válka z pohledu moderní historie.

 

Publikační činnosti: výběr

Vývoj organizace církevní správy na severní Moravě:

Vývoj organizace církevní správy na severozápadní Moravě od Bílé hory do josefínských reforem. Sborník XXVII. mikulovského sympozia 2002, Brno 2003, s. 155 – 163.

Hrad Mírov, jeho manové a jejich léna ve 13. – 15. století. Severní Morava 99, 2013, s. 3 – 26.

Biskupovi leníci a náhrobníky v Mohelnici a Maletíně. Severní Morava, sv. 89, 2005, s. 38 – 45.

Manové mírovského hradu před lenním soudem biskupství olomouckého (1354 – 1462). Sborník Státního okresního archivu Šumperk 6, 2013, s. 36 – 52.

Mohelnice. Kostel svatého Tomáše z Canterbury. Církevní památky sv. 31, Velehrad 2003, 28 s.

Dějiny lesnického školství na Moravě: Lesníci, lesnická škola a Úsov. 31. svazek Knihovničky Severní Moravy, Šumperk 2011, 40 s.

 Nižší šlechta na Šumpersku a Zábřežsku v 16. a prvních desetiletích 17. století:

„Veliké, všetečné a v Markrabství moravském neslýchané předsevzetí …“. O nepřátelství města Šumperka vůči Janu Odkolkovi a vzpouře jeho temenických poddaných. Severní Morava, sv. 96, 2010, s. 3 – 17.

 Kavalírské cesty za vzděláním Bukůvků z Bukůvky a jejich vrstevníků v předbělohorském období. Severní Morava, sv. 97, 2011, s. 3 – 20.

 Třemešek: Jan Bukůvka z Bukůvky, rytíř, podnikatel a politik. Sborník Státního okresního archivu Šumperk, č. 5, 2011, s. 27 – 39.

 Spor o třemešský pivovar. Podesní, č. 11, 2011, s. 19 – 23.

 Doprovodný text k výstavě Lnářství na Šumpersku: Pěstování a zpracování lnu v podhůří Jeseníků. In Lnářství na Šumpersku, Šumperk 2002.

 Doprovodný text k výstavě Člověk tvůrce. Příběh pátý: Sklo: Sklářství na severní Moravě v 15. až 20. století: Přehled publikované literatury a výsledků dosavadního bádání. Sborník Státního okresního archivu Šumperk 7, 2014, s. 47 – 68.

 

Dokumentace regionu Šumperska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 do současnosti

Řešitelka: Dagmar Tempírová

 

Historie a současnost hasičstva v okrese Šumperk

Výstava: HASIČI – pracovitost-obětavost-statečnost – 130 let od založení župní hasičské jednoty č. VII pro severní Moravu, 4. 6. – 30. 9., semináře téma Historie a současnost hasičstva – 23. 9., přednáškový výstup: Historie a současnost hasičstva na okrese Šumperk (ke 130. výročí založení hasičské župní jednoty č. VII pro severní Moravu a k 85. výročí úmrtí Jana Huby, starosty hasičské župy č. XVII).

 

Publikační činnost: výběr

Století železnice na Jesenicku, 1896 – 1996, ve spolupráci s OVM v Šumperku, 1996, s. 62, (a kolektiv).

Historie a současnost silničního nadjezdu v Zábřehu nad tratí ČD, SM 80, 2000, s. 57-61.

Bratří Kleinové – stavitelé silnic a železnic, OVM v Šumperku, 2010, s. 53, (Zdeněk Gába).

Umělecká a užitková litina ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, VM v Šumperku 2003, s. 45, (Alena Turková).

Zdeněk Sklenář 1910 – 1986, skládačka k výstavě, VM v Šumperku, 2006.

Stavba silnice Zvole-Jestřebí v letech 1923 – 1925, SM 95, 2009, s. 44-45.

RNDr. Luboš Kohoutek, SM 96, 2010, s. 72-76.

Významné životní jubileum slaví jeden z nejúspěšnějších lovců komet, světově uznávaný astronom a zábřežský rodák RNDr. Luboš Kohoutek, CSc., web VM v Šumperku, 2015.

 

Výzkum obyčejů a rukodělné výroby

Řešitelka: Mária Kudelová

 

Publikační činnost: výběr

Masopust a Velikonoce na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku, Severní Morava, 91, 2006, s. 13 – 26.

Rukodělná domácí výroba v oblasti Jeseníků, Krok 11/2014, s. 26 – 28.

Ráječtí králové a královničky, Krok 11/ 2014, s. 11 – 13 a web muzea.

Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku, web muzea.

 

Včelařství na severní Moravě

Řešitel: Mária Kudelová

Pro výstavu „O včelách a lidech“ byl uskutečněn terénní průzkum včelínů spojený s fotodokumentací. Na základě průzkumu byl proveden terénní výzkum v obci Hrabišín, kde byl zdokumentován včelín v podobě Atlanta. Výstava „O včelách a lidech“ 29. 1. – 26. 4. 2015. Publikační výstup: Kudelová, M., Včelí muž v Hrabišíně, 2015, web muzea.

 

V čem jste se, dámy, vdávaly….

Řešitel: Mária Kudelová

Výzkumný projekt k výstavě. Dokumentace svatebního ženského oděvu ve 20. století v našem regionu. Studium dostupné literatury, studium sbírek, terénní práce – sběr svatebních šatů, fotografií, informací a dalšího materiálu souvisejícího se svatebním oděvem žen v 20. století. Výstava: V čem jste se, dámy, vdávaly 15. 5. 2015 – 30. 8. 2015. Publikační činnost: V čem jste se, dámy, vdávaly – katalog k výstavě, 2015, web muzea.

 

Kříže, kapličky a boží muka v okrese Šumperk

Řešitelé: Mária Kudelová, Pavlína Janíčková

V roce 2015 byly na webové stránky Vlastivědného muzea připraveny k prezentaci čtyři obce z regionu Lošticka a Mohelnicka, a to Moravičany, Doubravice, Podolí, Stavenice a Mitrovice. V následujícím roce se bude pokračovat v postupném zveřejňování dalších obcí.

 

Publikační činnost: výběr

2004: Janíčková, P. - Štětinová, D. - Turková, A. Adolf Kašpar a Loštice. Šumperk 2004.

2006: Janíčková, P. Ludvík Kopka Mistr intarzie. SM sv. 91, s. 53 – 55, Šumperk 2006.

2014: Janíčková, P. – Tylová, I. Skicář. VM Šumperk, 2014.

2014: Janíčková, P. Přátelé Adolfa Kašpara. SM sv. 100, s. 68 – 77, Šumperk 2014.

2015: Janíčková, P. Kolekce praček ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku. SM sv. 101, s. 58 – 61, Šumperk 2015.

Web VM: Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku.

 

Květena jesenických rašelinišť

Řešitelka: Magda Zmrhalová

Dokončení průzkumu na rašeliništích pod Vozkou – determinace herbářových položek. Excerpce literatury – rašeliniště pod Vozkou a na Skřítku. Pořízení fotodokumentace pro plánovanou výstavu a přednášku o jesenických rašeliništích. Herbářové položky do sbírkového fondu šumperského muzea. Publikační výstup: článek do sborníku SM (Červená hora – významná botanická lokalita). Publikační výstup: Rašeliniště na Velkém Jezerníku (webové stránky VM). Vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky.

 

Publikační činnost: výběr

Zmrhalová M. (1999): Nové informace o výskytu játrovky Lophozia capitata (Hook.) Macoun v České republice. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 48: 33–40.

Zmrhalová M. et. al. (2001): Threatened bryophytes of the High Sudetes (Krkonoše, Hrubý Jeseník). – Abstracts and Programme of 4 ECCB Conference, Průhonice: 26.

Zmrhalová M. et al. (2001): Threatened bryophytes of the High Sudetes (Krkonoše, Hrubý Jeseník). – Acta Fac.Rer.Natur. Univ. Ostraviensis 200, Biologia, Ekologia 8 (2001): 187.

Zmrhalová M. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis (Mough.ex.Lam. et DC) Brid.ex Mough et Nestl. v Hrubém Jeseníku, Rychlebských horách a na Králickém Sněžníku. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50 (supl.)4–8.

Zmrhalová M. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas v Hrubém Jeseníku a Vidnavské nížině. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 50 (suppl.) : 22–27.

Kučera J. et al. (incl. Zmrhalová M.) (2002): Bryofloristický výzkum ve Vysokých Sudetech – jak na to? – In: Floras.distributions atlases and vegetation surveys in Central Europe. Abstracts. IX. sjezd České botanické společnosti, Lednice 19. – 23. srpna 2002.

Zmrhalová M. et al. (2002): Mechorosty vybraných center biodiverzity v Hrubém Jeseníku a Krkonoších – historie a současnost. – In: Floras, distribution atlases and vegetation surveys in Central Europe. Abstracts. IX. sjezd České botanické společnosti. Lednice, 19. – 23. srpna 2002.

Jansová I. et al. (incl. Zmrhalová M.) (2002): Populační ekologie vzácných a ohrožených druhů bryoflóry Vysokých Sudet. – In: Floras, distribution atlases, and vegetation surveys in Central Europe. Abstracts. IX. sjezd České botanické společnosti, Lednice 19. – 23. srpna 2002.

 

Studium rozšíření, mapování výskytu a případný popis nových druhů brouků nadčeledi Elateroidea na území Šumperska

Řešitel: Milan Dvořák

 

Publikační činnost: výběr

Odborné články na webových stránkách: 2010 – 2015

Dvořák Milan. Světlušky. 2011.

Dvořák Milan. Kovaříkovití. 2011.

Dvořák Milan. Nález Kudlanky nábožné na Šumpersku. 2012.

Dvořák Milan. Evropská Unie „zachraňuje“ klima, ale ničí Evropu. 2013.

Dvořák Milan. Brouci Šumperska. 2014.

Dvořák Milan. Brouci Zábřehu a Hynčiny. 2015.

Dvořák Milan. Modrásek jetelový. 2015.

TOP