ODBORNÁ ČINNOST

Hlavním posláním muzea je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. Odborná činnost spočívá v oblasti sbírkotvorné, tj. získávání sbírek muzejní povahy, jejich ošetření, uložení a evidence, a dále v činnosti vědecko-  výzkumné, spočívající nejen v odborném popisu a zhodnocení sbírkového předmětu, ale také ve výzkumu prostředí, z něhož předmět pochází. Posláním vlastivědného muzea je tedy shromažďovat sbírky hmotných dokladů k vývoji přírody, společnosti, kultury a zajišťovat další vědeckou dokumentaci jako pramen poznání a základ kulturního povědomí obyvatel regionu. Základními dokumenty, které vymezují územní i oborovou činnost muzea, jsou Zřizovací listina, Strategie sbírkotvorné činnosti a charakteristiky sbírek v databázi CES.

Oddělení odborné činnosti Vlastivědného muzea v Šumperku prostřednictvím odborných pracovníků – kurátorů sbírkových fondů (archeologa, historika, historika umění, etnografa, botanika, zoologa- geologa), správců depozitářů, dokumentátora a konzervátora spravuje na 315 000 ks věcí movitých, tj. 157 626 sbírkových předmětů. Evidence sbírkových předmětů je prováděna chronologicky, písemně do přírůstkových knih a systematicky v počítačovém programu pro evidenci muzejních sbírek DEMUS. Od roku 2002 dle zákona č.122/2000 Sb. – ochrana sbírek muzejní povahy – jsou sbírky zapsány v Centrální evidenci sbírek (CES) na MK ČR.

Součástí oddělení odborné činnosti VM v Šumperku je i pracoviště konzervátora, které zajišťuje průběžnou komplexní ochranu sbírkových předmětů. Náročnější restaurátorské práce jsou zadávány externě, odborným restaurátorům dle povahy muzejního předmětu. Muzejní knihovna je badatelskou regionální knihovnou s více než 14 000 svazky převážně odborné literatury ze všech muzejních oborů.

TOP