VM ŠUMPERK

 

 

 

Název: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace 
Právní forma: Příspěvková organizace
Sídlo: Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk
IČO: 00098311
DIČ: CZ00098311
Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČ 60609460 
Zástupce: PhDr. Marie Gronychová, ředitelka
ID dat. schránky: 74xmakr
Bankovní spojení: KB Šumperk, č. ú.: 333841/0100
Registr smluv

Vlastivědné muzeum v Šumperku je příspěvkovou organizací zřizovanou Olomouckým krajem, který také jeho činnost financuje.

Definice muzea… Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení.    Definice muzea dle Etického kodexu ICOMu

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace, bylo zřízeno na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 17.3.2003, s platností ke dni 20.5.2003. Hlavním účelem činnosti je plnění funkce muzea ve smyslu ust. § 10 odst. 6 zákona č. 22/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, tj. získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.

Vlastivědné muzeum v Šumperku je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 780, se sídlem Šumperk, Hlavní třída 342/22. Je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Počátky činnosti muzea jako organizace spravující území většího regionu lze hledat v roce 1954, kdy Muzeum v Šumperku přešlo ze správy města pod ONV a stalo se Okresním vlastivědným muzeem (OVM). Důležitým předpokladem plnění muzejních úkolů byla spolupráce s Krajským vlastivědným muzeem v Olomouci, které bylo odborným metodickým střediskem pro Olomoucký kraj. V roce 1960 se muzeum stalo spoluvydavatelem vlastivědného sborníku Severní Morava.

Po územní a správní reorganizaci v roce 1960 došlo ke sloučení muzeí na novém šumperském okrese a k OVM se postupně připojily muzeum v Jeseníku, v Lošticích, Mohelnici a Zábřehu, což byla doposud samostatná městská muzea. Navíc přešly do správy OVM také instalované objekty na území okresu – zámek Jánský Vrch v Javorníku, Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově a zámek ve Velkých Losinách.

V lednu 1962 vzniklo Okresní vlastivědné středisko v Šumperku, které převzalo veškeré úkoly muzea, ovšem jeho pracovníci kromě vlastní muzejní práce poskytovali i metodickou pomoc kronikářům, vedli evidenci o stavu kronik a zajišťovali také agendu ochrany přírody. Nově zřízená Skupina pro údržbu památek byla prohlášena za experimentální pracoviště státní památkové péče. V roce 1963 byla organizace přejmenována na Vlastivědný ústav v Šumperku a pod vedením ředitele Jiřího Filipa byly prováděny stavební úpravy Pavlínina dvora. 28.5.1966 byla v severozápadním křídle otevřena výstavní a koncertní síň. Šumperk tím získal prostorný sál pro pořádání muzejních a galerijních výstav, koncertů vážné hudby a přednášek. V roce 1978 došlo k formálnímu přejmenování Vlastivědného ústavu v Šumperku na Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku.

Po roce 1989 došlo v muzejní práci k zásadním změnám. Rekonstruováním výstavního kabinetu získalo muzeum nový výstavní prostor především pro grafiku. V roce 1996 byla u příležitosti 100. výročí založení muzea otevřena nová stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy. K významným publikačním počinům patřil podíl muzea na vydání Vlastivědy šumperského okresu (1993).

V rámci osamostatnění okresu Jeseník k 1.1.1996 se od OVM oddělilo muzeum Jeseník i zámek Jánský Vrch v Javorníku. V roce 2002 byl zámek ve Velkých Losinách delimitován do správy Národního památkového ústavu v Praze.

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešlo k 1.1.2003 Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku do majetku Olomouckého kraje a dosavadní název se změnil na Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. Pod správu Vlastivědného muzea v Šumperku patří kromě muzea v Šumperku i muzeum v Mohelnici a v Zábřehu, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko – lesnické muzeum na zámku v Úsově.

TOP