Vědeckovýzkumná činnost v roce 2016

 

Výtvarní umělci regionu

Řešitel: Lenka Kirkosová

V roce 2016 bude i nadále probíhat doplňování sbírky regionálního umění se zaměřením na její prezentaci ve VM v Šumperku. Doplňování dalších biografických medailonů regionálních umělců, sjednocování hesel, vyhledávání fotografického materiálu, aktualizace již vyhotovených medailonů, dokumentace výtvarných aktivit v regionu, příprava výstavy „Juraj Hovorka“, článek do sborníku Severní Morava a publikovaní vlastivědné zajímavosti.

 

Barokní malířství a sochařství na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku

V roce 2016 bude úkol zaměřen na vydání publikace s pracovním názvem „Bývalý klášterní kostel Zvěstování P. Marie v Šumperku“. Publikace s pracovním názvem „Bývalý klášterní kostel Zvěstování P. Marie v Šumperku“.

 

Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku

Řešitel:  Jakub Halama

Z důvodu čerpání rodičovské dovolené pouze menší dílčí úkol: vyhodnocení unikátního nálezu torza bronz. zámku doby římské z lok. Doubravice (okr. Šumperk) a jeho analogie v germánském prostředí střední Evropy severně od hranice římského světa.

Výstupy: odborný referát na XII. Protohistorické konferenci Archeologie Barbarů 2016, populárně-vědný článek na muzejní web, stěžejní část populárně-vědné přednášky: „Římané a Germáni na severní Moravě a  Svědectví archeologických nálezů“.

 

Řešitelé: Jakub Halama, Barbora Tomešová

Preventivní detektorové průzkumy ohrožených lokalit v okr. Šumperk (je zároveň součástí interního úkolu Pravěké osídlení na Mohelnicku, Zábřežsku a Šumpersku).

Hlavním řešitelem Archeologické centrum Olomouc.

 

Šlechtické rodiny regionu – aktuálně Rod hrabat Dubských svobodných pánů z Třebomyslic na Žádlovicích, 1891 – 1945

Řešitel: Zbyněk Žouželka

Hraběcí rod Dubských z Třebomyslic na Žádlovicích.  

 

Dokumentace regionu Mohelnicka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti

Řešitel: Zbyněk Žouželka

Sbírkotvorná činnost, pořizování fotodokumentace – současnost města (zejména nové stavby, rekonstrukce, pokračování revitalizace historického jádra města).

 

Dokumentace regionu Šumperska, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1948 do současnosti

Řešitelka: Dagmar Tempírová

 

Dílčí téma:

Historie a současnost školství na okrese Šumperk

Sbírkotvorná činnost, fotodokumentace školních budov, výstava v roce 2017 ve spolupráci se základnímu, středními, speciálními školami v Šumperku

 

Kříže, kapličky a boží muka v okrese Šumperk

Řešitelky: Mária Kudelová, Pavlína Janíčková

Zpracování drobných sakrálních staveb z katastrů dalších 4 obcí. Publikační výstup: zveřejnění 4 obcí na webu VM Šumperk.

 

Dokumentace regionu Lošticka, společenský, průmyslový a kulturní vývoj od roku 1945 do současnosti

Řešitelka: Pavlína Janíčková

 

Dílčí úkol:

Historie a současnost koupališť

Zmapování a fotograficko-popisná dokumentace v regionu – zde možný i přesah do dalších regionů – Mohelnicko, Zábřežsko a Šumpersko. Výstava v roce 2016.

 

Dokumentace lidové a řemeslné výroby na Šumpersku, posudky a podklady pro činnost v certifikační komisi Jeseníky originální produkt

Řešitelka: Mária Kudelová

Zpracování posudků dle požadavků.

 

Květena jesenických rašelinišť

Řešitelka: Magda Zmrhalová

Dokumentace a fotodokumentace vybraných lokalit, pořízení terénních záznamů o výskytu cévnatých rostlin a mechorostů na vybraných lokalitách, sběr sbírkových předmětů cévnatých rostlin a mechorostů.

 

Studium rozšíření, mapování výskytu a případný popis nových druhů brouků nadčeledi Elateroidea na území Šumperka

Řešitel: Milan Dvořák

Plošný zoogeografický průzkum šumperského okresu se zaměřením na entomofaunu. Hlavní důraz kladen na hledání nových druhů brouků, především skupiny Elateriformia či na hledání různých typů vývoje mimikry u stávajících. V případě nižšího zastoupení brouků sledované čeledě bude úkol rozšířen na průzkum divergence i na ostatní zástupce tohoto řádu.

V roce 2016 pokračování projektu – rozšíření pole působnosti i na jiné lokality (Oskava a Libina) a pokud nebudou nalezeny nové druhy u Elateriformia, tak bude výzkum čistě mapujícího charakteru a bude doplňovat sbírky VM.

 

Říční valouny Severní Moravy

Řešitel: Milan Dvořák

Určování druhů, mapování a diverzita říčních valounů. Určování síly určitého vodního toku a jeho schopnosti přemisťování valounů. První studovaný úsek – Hučivá Desná.

 

Mapování výskytu káně lesní a káně rousné

Řešitel: Milan Dvořák

Mapování výskytu káně lesní a káně rousné a dalších dravců na vytyčeném koridoru u Zábřehu.  Spolupráce na Akci BUTEO 2015/2016. Garantem akce je ZO ČSOP 31/O1 Tachov a Muzeum Českého lesa Tachov.  Spolupráce na celostátním ornitologickém výzkumu zaměřeného na monitorování výskytu káně lesní a káně rousné. Monitoring je prováděn vždy v období zimním okolo 15. listopadu, 15. ledna a 15. března. Lokalita Zábřeh Vyšehoří. Úkol bude dlouhodobý. Výstupy budou formou krátkého vlastivědného článku.

 

TOP