SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

Sběr a dokumentace nových muzejních přírůstků patří mezi základní povinnosti kurátorů sbírek. Plánem činnosti VM a strategií sbírkotvorné činnosti VM je vymezen úkol kurátorů zachraňovat ohrožené předměty a koncepčně doplňovat (zkvalitňovat) stávající muzejní fondy. Výběr předmětů je dán mj. jejich muzejní povahou, regionální příslušností, unikátností, využitelností pro instalaci na výstavách a expozicích a fyzickým stavem. Přednostně jsou do sbírek doplňovány předměty se vztahem k regionu (výrobky regionálních výrobců, příp. předměty užívané konkrétními majiteli z regionu). Po schválení v Poradním sboru pro sbírkotvornou činnost (PSSČ) a zápisu do Centrální evidence sbírek (CES) se tyto přírůstky stávají muzejními sbírkovými předměty.

 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích (SHL/002-04-11/073002) – 5169 ks

Sbírka Lovecko - lesnického muzea v Úsově (SMÚ/002-04-11/076002) - 3850 ks

Sbírka Památníku A. Kašpara v Lošticích (PKL/002-04-11/072002) - 2190 ks

Sbírka šumperského muzea v Šumperku (VMŠ/002-04-11/071002) – 75 897 ks

Sbírka mohelnického muzea v Mohelnici (SMO/002-04-11/074002 – 58 760 ks

Sbírka zábřežského muzea v Zábřehu (SMZ/002-04-11/075002) – 11462 ks

 

 

Sbírky a podsbírky evidované v CES

Sbírka šumperského muzea – evid.č. VMŠ/002–04–11/071002

 

Sbírka mohelnického muzea –evid.č. SMO/002–04–11/074002

 

Sbírka zábřežského muzea – evid.č. SMZ/002–04–11/075002

 

Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově-evid.č. SMÚ/002–04–11/076002

 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích-evid.č.-SHL/002–04–11/073002

 

Sbírka PAK v Lošticích-evid.č. PKL/002–04–11/072002

 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (PSSČ)
PSSČ je poradním orgánem ředitele VM v Šumperku, jehož členy jsou odborní pracovníci VM v Šumperku a externí spolupracovníci s potřebnou kvalifikací pro posouzení hodnoty a ceny předmětů navržených do zařazení do muzejních sbírek. Schází se dle potřeby, většinou 1 x za tři měsíce. Sbírkové předměty jsou získávány vlastním sběrem odborných muzejních pracovníků, koupí (po předchozí domluvě prodávajícího a kurátora sbírkového fondu a schválení v PSSČ) nebo darem od majitele – vlastníka předmětu.

 

Členové PSSČ VM v Šumperku
Mgr. Mária Kudelová – předseda, VM v Šumperku
PhDr. Tomáš Niesner – Muzeum v Bruntále
Mgr. Alena Turková - Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Jana Lněničková - SOA Šumperk
Mgr. Michaela Kollerová – VM v Šumperku
Irena Vepřková – VM v Šumperku
Robert Lubina – VM v Šumperku
Mgr. Jakub Halama Ph.D. – VM v Šumperku