SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

Sběr a dokumentace nových muzejních přírůstků patří mezi základní povinnosti kurátorů sbírek. Plánem činnosti VM a strategií sbírkotvorné činnosti VM je vymezen úkol kurátorů zachraňovat ohrožené předměty a koncepčně doplňovat (zkvalitňovat) stávající muzejní fondy. Výběr předmětů je dán mj. jejich muzejní povahou, regionální příslušností, unikátností, využitelností pro instalaci na výstavách a expozicích a fyzickým stavem. Přednostně jsou do sbírek doplňovány předměty se vztahem k regionu (výrobky regionálních výrobců, příp. předměty užívané konkrétními majiteli z regionu). Po schválení v Poradním sboru pro sbírkotvornou činnost (PSSČ) a zápisu do Centrální evidence sbírek (CES) se tyto přírůstky stávají muzejními sbírkovými předměty.

 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích (SHL/002-04-11/073002) – 5169 ks

Sbírka Lovecko - lesnického muzea v Úsově (SMÚ/002-04-11/076002) - 3850 ks

Sbírka Památníku A. Kašpara v Lošticích (PKL/002-04-11/072002) - 2190 ks

Sbírka šumperského muzea v Šumperku (VMŠ/002-04-11/071002) – 75 897 ks

Sbírka mohelnického muzea v Mohelnici (SMO/002-04-11/074002 – 58 760 ks

Sbírka zábřežského muzea v Zábřehu (SMZ/002-04-11/075002) – 11462 ks

 

 

Sbírky a podsbírky evidované v CES

Sbírka šumperského muzea – evid.č. VMŠ/002–04–11/071002

 • podsbírka historická- je typickou vlastivědnou kolekcí sbírkových předmětů z oboru historie, etnografie, archeologie a umělecké historie. Vznikla na konci 19. století a postupně byla obohacována o předměty z 1. poloviny 20. století. Pozoruhodnou je především kolekce dobového ošacení 19. století a sbírka regionálních malířů a výtvarníků. 
 • podsbírka archeologická – dokumentuje předměty získané ze záchranných archeologických výzkumů mj. Nového hradu (kolekce želených předmětů, kachlí, unikátní hákovnice) a z rozsáhlého výzkumu u Postřelmova při stavbě obchvatu kolem obce. 
 • podsbírka zoologická – je tvořena kolekcí bezobratlých živočichů ( např. suché preparáty hmyzu a měkkýšů, tekutinové preparáty larev) a obratlovců (např. dermoplastické preparáty ryb,ptáků a savců) převážně z oblasti Jeseníků a Zábřežské vrchoviny. 
 • podsbírka jiná – současnost – je tvořena předměty dokumentujícími společensko – politické dění a průmyslové výroby okresu Šumperk 70. – 80. let 20. století (dobové plakáty, volební lístky, programy, pozvánky, propagační materiály, výrobky). 
 • podsbírka botanická-obsahuje jak herbářové položky hub, lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin, vzorky semen), tak i perokresby a akvarely rostlin. Zaměřuje se na především na oblast Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku, Rychlebských hor,Hanušovické a Jesenické pahorkatiny a Zábřežské vrchoviny.
 • podsbírka geologická-komplexně dokumentuje geologické vědy (mineralogie, petrografie, paleontologie, dynamické geologie a nerostné suroviny) převážně z území okresů Šumperk a Jeseník. Obsahuje specializovanou kolekci ledovcových souvků moravsko – slezské oblasti.

 

Sbírka mohelnického muzea –evid.č. SMO/002–04–11/074002

 • podsbírka archeologická-obsahuje předměty pocházející z rozsáhlých záchranných výzkumů prováděných na pohřebišti z doby lužické v Moravičanech, slovanské osady u Mohelnice (keramika, kamenné nástroje, bronzové šperky, antropologický materiál). Početná je rovněž kolekce středověké keramiky vyráběné v nedalekých Lošticích (tzv. loštické poháry).
 • podsbírka historická-je typickou vlastivědnou sbírkou zahrnující širokou paletu předmětů společensko vědních oborů získávaných do muzea od 20. let 20. století až do současnosti. Je zaměřena na historii města a okolí (např. unikátní kolekce textilií od 2. poloviny 19. století, sokolské uniformy, dobové ošacení 1. poloviny 20. století).

 

Sbírka zábřežského muzea – evid.č. SMZ/002–04–11/075002

 • podsbírka historická- je tvořena především početnou kolekcí předmětů národopisného charakteru (zemědělské a domácí nářadí, lidový nábytek, betlémy ad.). Nejcennějšími umělecko-historickými sbírkami je soubor grafiky Václava Hollara a obrazy významných autorů, které daroval muzeu zábřežský rodák plk. Karel Lukas.

 

Sbírka Lovecko lesnického muzea v Úsově-evid.č. SMÚ/002–04–11/076002

 • podsbírka historická- představuje svébytnou kolekci, která začala vznikat na počátku 20. století z darů od správců statků lichtenštejnských panství do vznikajícího muzea, později byla doplněna nálezy z archeologického výzkumu hradu a doklady o vývoji lesnictví na Moravě.
 • podsbírka zoologická- zahrnuje kolekci obratlovců a bezobratlých z oblasti Afriky, střední Evropy a ojediněle i Ameriky (trofeje, preparáty, entomologické kolekce). Pocházejí převážně z přelom19. a 20.- století
 • podsbírka botanická- prezentuje kapalinové preparáty hub, vzorky dřev, vzorky semen, plodů a listů dřevin, vzorky mechorostů a lišejníků, herbářové položky rostlin. Vznikla jako součást přírodovědných sbírek prezentovaných v muzeu, příp. sloužící k výuce lesnického personálu.
 • podsbírka geologická- je dokumentována předměty komplexně geologické vědy (mineralogie, petrografie, paleontologie, dynamická geologie, nerostné suroviny) pocházející z panství Liechteštejnů na Moravě, ve Slezsku, v Čechách i v dolním Rakousku z doby kolem roku 1900, které byly dodány do pro muzejní účely do vznikajícího lovecko lesnického muzea.

 

Sbírka Havelkova muzea v Lošticích-evid.č.-SHL/002–04–11/073002

 • podsbírka historická – dokumentuje převážně středověkou loštickou keramiku, tzv. loštické poháry a zahrnuje též kolekci předmětů z oboru archeologie, historie, etnografie, numismatiky, připomínající historii města (např. cechovní předměty, předměty denní potřeby, textilie ad.).

 

Sbírka PAK v Lošticích-evid.č. PKL/002–04–11/072002

 • podsbírka výtvarného umění – dokumentuje původní tvorbu malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara, který v Lošticích bydlel a tvořil v letech 1910 – 1932. V domě, který si zde nechal postavit je instalován památník, v jehož fondech jsou zastoupeny malby, akvarely, kresby, ilustrační soubory, korespondence, fotografie, knihy i osobní předměty z umělcovy pozůstalosti.

 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost (PSSČ)
PSSČ je poradním orgánem ředitele VM v Šumperku, jehož členy jsou odborní pracovníci VM v Šumperku a externí spolupracovníci s potřebnou kvalifikací pro posouzení hodnoty a ceny předmětů navržených do zařazení do muzejních sbírek. Schází se dle potřeby, většinou 1 x za tři měsíce. Sbírkové předměty jsou získávány vlastním sběrem odborných muzejních pracovníků, koupí (po předchozí domluvě prodávajícího a kurátora sbírkového fondu a schválení v PSSČ) nebo darem od majitele – vlastníka předmětu.

 

Členové PSSČ VM v Šumperku
Mgr. Mária Kudelová – předseda, VM v Šumperku
PhDr. Tomáš Niesner – Muzeum v Bruntále
Mgr. Alena Turková - Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Jana Lněničková - SOA Šumperk
Mgr. Michaela Kollerová – VM v Šumperku
Irena Vepřková – VM v Šumperku
Robert Lubina – VM v Šumperku
Mgr. Jakub Halama Ph.D. – VM v Šumperku

TOP