KNIHOVNA

Knihovna Vlastivědného muzea v Šumperku je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Od roku 2002 je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod číslem 999/2002. Posláním muzejní knihovny Vlastivědného muzea v Šumperku je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti.

 

Knihovní fond

Knihovní fond v současnosti čítá přes 14 000 svazků knih, sborníků a svázaných ročníků časopisů a novin. Je nadále průběžně rozšiřován. Složení knihovního fondu je dáno charakterem činnosti muzea. Fond je proto zaměřen na odbornou literaturu z oblasti historie, archeologie, dějin umění a přírodovědy. Součástí fondu jsou rovněž všeobecné slovníky a encyklopedie. Zvláštní důraz je kladen na doplňování literatury dokumentující život regionu. Knihovna kromě recentní literatury uchovává také četné svazky regionální vlastivědné a odborné literatury vydané v posledních dvou stoletích. Z periodických tisků jsou ve fondu knihovny zastoupeny ročníky odborných časopisů (Severní Morava, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Časopis Slezského zemského muzea, Vlastivědný věstník moravský, Časopis Matice moravské, Český časopis historický, Památky archeologické ad.) a regionálních novin (např. Týden na severu, Moravský sever). Cenný příspěvek k regionální vlastivědě představuje kompletní série Vlastivědných zajímavostí, které muzeum vydávalo v letech 1970 až 1994. Snahou knihovny je rovněž sběr zpravodajů vydávaných jednotlivými obcemi regionu.

 

Katalog

Odborné zpracování knihovních dokumentů ve Vlastivědném ústavu v Šumperku počíná rokem 1962, kdy se začaly psát první záznamy do přírůstkové knihy. V současnosti probíhá postupný přepis záznamů do elektronického katalogu, dostupného online. Bližší informace k zastoupení konkrétních dokumentů v knihovním fondu poskytne pracovnice knihovny na dotaz.

 

Online katalog

 

Návštěva knihovny

Badatelé z řad veřejnosti mohou knihovnu navštívit po předchozí domluvě s knihovnicí. Svazky jsou badatelům vždy půjčovány pouze k prezenčnímu studiu v prostorách knihovny. Návštěvu knihovny doporučujeme domluvit nejméně jeden den předem. Každý návštěvník knihovny je povinen řídit se Knihovním řádem (DOC).

 

Meziknihovní výpůjční služby

V rámci meziknihovních výpůjčních služeb na vyžádání jiné knihovny poskytneme dokument, který není zastoupen ve fondech žádající knihovny, pokud to stav dokumentu dovolí.

 

Kontakt

Kristina Lipenská - knihovnice

Tel: 583 363 087

E-mail: kristina.lipenska (@) muzeum-sumperk.cz

TOP